Bestelproces - Konpoli Netherlands
15079
page-template-default,page,page-id-15079,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Bestelproces

DE-GROTE-DAG-WEB-1
Foto: De Gro­te dag

Werkwijze

Wan­neer je voor het eerst bij een nieu­we leve­ran­cier bestelt is het altijd even wen­nen! Daar­om hel­pen we je graag op weg.

Ontwerpen

Wan­neer je klaar bent met het ont­wer­pen van je album (dit kan via diver­se programma’s zoals Album­Stomp, Fun­dy, Smartal­bum of Pho­to­shop), dan ben je klaar om je album te bestel­len.
Extra infor­ma­tie hier­over kun je ook vin­den bij aan­le­ver­spe­ci­fi­ca­ties en FAQ.

Keuze

Op onze web­si­te zie je een col­lec­tie van albums. Alle albums heb­ben dezelf­de inhoud. Dat wil zeg­gen: dik­ke bla­den van 1 mm dik pvc. Wan­neer je een album bestelt, dan let je voor­al op de vorm­ge­ving van de kaft.
Wil je een foto op de voor­zij­de, wil je stik­sels rond­om het album, zoek je een album met kant, of hout, etc. Wan­neer je op een pro­duct klikt, dan vind je ook meer infor­ma­tie betref­fen­de de omslag.

Alle albums bevat­ten de keu­ze voor een schut­blad, dit is de eer­ste spread die je ziet na het ope­nen van je album. Met uit­zon­de­ring van de Ela­ni en de Nano (mini albums tot maxi­maal 8 spreads), hier begin­nen de spreads van je eer­ste foto altijd direct wan­neer je het album opent.
Daar­naast heb­ben wij de keu­ze uit 5 ver­schil­len­de papier­soor­ten. Alleen de Vel­vet heeft een meer­prijs, de ande­re papier­soor­ten zit­ten bij de prijs inbe­gre­pen.

Bestellen

Wan­neer je een keu­ze hebt gemaakt voor je bestel­ling, dan klik je op het pro­duct en (als je bent inge­logd) zie je hier het bestel­for­mu­lier. Elk pro­duct op onze site heeft zijn eigen bestel­for­mu­lier.

Je kunt nu al je pro­duc­ten bestel­len, deze komen dan in je win­kel­wa­gen terecht. Aan het ein­de kun je je bestel­ling door­zet­ten. Je ont­vangt dan in je mail­box een auto­ma­ti­sche beves­ti­gings­mail. Hier vind je ook alle infor­ma­tie m.b.t. het uplo­a­den van de files.

Ftp

Voor­dat je je files kunt uplo­a­den dien je je één­ma­lig te regi­stre­ren, deze pagi­na staat name­lijk los van de web­si­te. hier­na kun je begin­nen met het uplo­a­den.

Levertijd

Je order wordt direct in behan­de­ling geno­men en na onge­veer 2 werk­da­gen ont­vang je van ons de pro­for­ma fac­tuur, deze wordt ver­zon­den van­uit Grie­ken­land. Con­tro­leer deze zorg­vul­dig en laat het ons direct weten wan­neer er iets onver­hoopt niet juist lijkt.

Na 2 tot maxi­maal 3 weken is je order gereed voor ver­zen­ding. Zorg er dus voor dat je op tijd betaald hebt. Je order wordt direct naar jou ver­stuurd. Het pak­ket is dan 1 dag onder­weg en wordt de vol­gen­de dag bij je aan­ge­bo­den. (brie­ven­bus post duurt dit 5–7 werk­da­gen).
Je kunt ook voor whi­te label ship­ment kie­zen. Dan stu­ren wij je pak­ket zon­der Kon­po­li logo en zon­der fac­tuur direct naar je klant. Ver­geet niet dit te ver­mel­den bij de aan­vul­len­de infor­ma­tie.

Mocht je nog vra­gen heb­ben, stel ze gerust!