We helpen je graag bij je eerste bestelling - Konpoli Netherlands
15079
page-template-default,page,page-id-15079,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

We helpen je graag bij je eerste bestelling

Wan­neer je voor het eerst bij een nieu­we leve­ran­cier bestelt is het altijd even wennen!
Daar­om hel­pen we je graag op weg. Graag leg­gen we je het bestel­pro­ces uit. Heb je daar­na nog vragen?
Bel of mail ons gerust.

Keuze

Op onze web­si­te zie je een col­lec­tie van albums en fot­o­pro­duc­ten. Alle de digi­ta­le albums heb­ben dezelf­de inhoud. Dat wil zeg­gen: dik­ke bla­den van 1 mm dik pvc. De prij­zen star­ten en zijn inclu­sief 15 spreads. Min­der spreads bestel­len kan, maar de prijs blijft in dat geval gelijk. Ben je op zoek naar klei­ne boek­jes met maxi­maal 8 spreads, dan heb­ben we een ande­re lijn in ons assor­ti­ment, de Nano dat is ons mini album.

Wan­neer je een foto­al­bum bestelt, dan let je voor­al op de vorm­ge­ving van de kaft.
Wil je een foto op de voor­zij­de, wil je stik­sels rond­om het album. Of zoek je juist een album met kant? Wan­neer je op een pro­duct klikt, dan vind je ook een tekst­blok met meer infor­ma­tie over de betref­fen­de omslag. De prij­zen zijn zicht­baar nadat je bent inge­logd.

Alle foto­al­bums bevat­ten stan­daard een schut­blad, dit is de eer­ste spread die je ziet na het ope­nen van het album (keu­ze uit papier of lin­nen (Otta­wa of Savan­na). Het light foto­al­bum en de mini foto­al­bums heb­ben geen schut­blad, hier begint direct je spread met foto’s wan­neer je het album opent.

Ontwerpen

We heb­ben geen eigen soft­wa­re om je album op te maken, maar raden je de vol­gen­de programma’s aan: Album­Stomp, Fun­dy en Smartal­bums. Ook kun je je ont­werp opma­ken in Pho­to­shop of illu­stra­tor, de juis­te aan­le­ver­for­ma­ten vind je hier.

Let bij het opma­ken erop dat je de spreads direct de juis­te num­me­ring geeft waar­door fou­ten kun­nen wor­den voor­ko­men: Begin met de naam van de pro­ject­naam (bijv: Ruben-San­dra) en begin daar­na bij _001, _002, _003, enzovoort.

Bestellen

Na het inlog­gen op de web­si­te kun je het pro­duct kie­zen wat je wilt bestel­len. Na het door­lo­pen van het bestel­for­mu­lier plaats je deze in je win­kel­mand. Voor een vol­gend pro­duct her­haal je deze stap. Daar­na kun je je bestel­ling afron­den. Je ont­vangt een auto­ma­ti­sche beves­ti­gings­mail. Ont­vang je deze niet? Check je map met onge­wens­te mail, daar kun je ‘m vast vinden.

Onder­aan de mail vind je ook alle infor­ma­tie hoe je je spreads kunt uploaden.

Ftp

Als je voor het eerst de ftp gebruikt dien je je één­ma­lig te regi­stre­ren op de ftp pagi­na. Het inlog­gen met de gege­vens van de web­si­te werkt dus niet stan­daard. Hier­na ben je inge­logd en kun je begin­nen met uploaden.

Levertijd en factuur

Je order wordt direct in behan­de­ling geno­men. De pro­for­ma fac­tuur ont­vang je bin­nen 5 werk­da­gen, deze wordt ver­zon­den van­uit Grie­ken­land. Con­tro­leer deze zorg­vul­dig en laat het ons direct weten wan­neer er iets onver­hoopt niet juist lijkt.

Bin­nen 2 tot maxi­maal 3 weken is je order gereed voor ver­zen­ding. Zorg er voor dat onder­tus­sen je pro­for­ma fac­tuur betaald is anders kan het voor­ko­men dat je order ver­tra­ging oploopt.
Rechts­bo­ven op de pro­for­ma fac­tuur vind je ook de uiter­ste ver­zend­da­tum. Een dag later wordt je order aan­ge­bo­den door de DHl. (met uit­zon­de­ring de ver­zen­ding van een nano album wel­ke per brie­ven­bus post wordt ver­zon­den). Van de dag van ver­zen­ding wordt je op de hoog­te gebracht via de mail en/of sms. Op de ver­zend­doos is je uit­ein­de­lij­ke fac­tuur te vinden.

Je order wordt direct naar jou ver­stuurd. Ook kun je kie­zen voor whi­te label ver­zen­ding. Dan stu­ren wij je pak­ket zon­der logo’s en zon­der fac­tuur direct naar jouw klant.  Je kunt dit ver­mel­den bij de aan­vul­len­de infor­ma­tie tij­dens het bestel­len.

Mocht je nog vra­gen heb­ben, stel ze gerust!