Ga je voor de eerste keer bestellen? Hier vind je alle informatie! - Konpoli Netherlands
15079
page-template-default,page,page-id-15079,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Ga je voor de eerste keer bestellen? Hier vind je alle informatie!

We helpen je graag bij je eerste bestelling

Wan­neer je voor het eerst bij een nieu­we leve­ran­cier bestelt is het altijd even wen­nen!
Daar­om hel­pen we je graag op weg. We heb­ben de rou­ting van het pro­ces hier­on­der uit­ge­legd, heb je daar­na nog vra­gen?
Bel of mail ons gerust.

Keuze

Op onze web­si­te zie je een col­lec­tie van albums en aan­ver­wan­te arti­ke­len. Alle stan­daard digi­ta­le albums heb­ben dezelf­de inhoud. Dat wil zeg­gen: dik­ke bla­den van 1 mm dik pvc en start het aan­tal spreads bij 15. Min­der spreads bestel­len kan, maar de prijs blijft gelijk. Ben je op zoek naar klei­ne boek­jes met maxi­maal 8 spreads, dan heb­ben we een ande­re lijn in ons assor­ti­ment genaamd mini album: Nano. Daar­over zo met­een meer.

Wan­neer je een pre­mi­um foto­al­bum bestelt, dan let je voor­al op de vorm­ge­ving van de kaft.
Wil je een foto op de voor­zij­de, wil je stik­sels rond­om het album, zoek je een album met kant, of hout, etc. Wan­neer je op een pro­duct klikt, dan vind je ook een tekst­blok met meer infor­ma­tie over de betref­fen­de omslag.

Alle pre­mi­um foto­al­bums bevat­ten stan­daard een schut­blad, dit is de eer­ste spread die je ziet na het ope­nen van het album (keu­ze uit papier of lin­nen (otta­wa of savan­na). Het light foto­al­bum en de mini foto­al­bums bevat­ten geen schut­blad, hier begin­nen de spreads met foto’s direct wan­neer je het album opent.

Ontwerpen

Wan­neer je een keu­ze hebt gemaakt in for­maat en model, start je met het ont­wer­pen van het album, we heb­ben geen eigen soft­wa­re maar raden je de vol­gen­de programma’s aan Album­Stomp, Fun­dy, Smartal­bum. Ook kun je ont­wer­pen in Pho­to­shop of illu­stra­tor, de aan­le­ver­for­ma­ten vind je hier: aan­le­ver­spe­ci­fi­ca­ties. Daar­na ben je klaar om je album te bestel­len.

Bestellen

Je bent klaar met ont­wer­pen, het is tijd om te bestel­len. Je kiest bij pro­duc­ten het album wel­ke je wilt bestel­len (je dient inge­logd te zijn om het bestel­for­mu­lier te zien). Ieder album op onze site heeft zijn eigen bestel­for­mu­lier.

Je kunt nu al je pro­duc­ten bestel­len, deze komen ver­vol­gens in je win­kel­wa­gen terecht. Daar­na kun je de bestel­ling afron­den. Je ont­vangt een auto­ma­ti­sche beves­ti­gings­mail. Hier­in vind je alle infor­ma­tie m.b.t. het uplo­a­den van de files. Lees deze goed door.

Ftp

Voor­dat je je files kunt uplo­a­den dien je je één­ma­lig te regi­stre­ren op de ftp pagi­na. Hier­na kun je begin­nen met het uplo­a­den.

Levertijd

Je order wordt direct in behan­de­ling geno­men en na onge­veer 2 werk­da­gen ont­vang je van ons de pro­for­ma fac­tuur, deze wordt ver­zon­den van­uit Grie­ken­land. Con­tro­leer deze zorg­vul­dig en laat het ons direct weten wan­neer er iets onver­hoopt niet juist lijkt.

Bin­nen 2–3 weken is je order gereed voor ver­zen­ding. Zorg er voor dat je op tijd betaald. Je order wordt direct naar jou ver­stuurd. Het pak­ket is dan 1 dag onder­weg en wordt de vol­gen­de dag bij je aan­ge­bo­den. (brie­ven­bus post duurt dit 5–7 werk­da­gen).
Je kunt ook voor whi­te label ship­ment kie­zen. Dan stu­ren wij je pak­ket zon­der Kon­po­li logo en zon­der fac­tuur direct naar jouw klant.  Je kunt dit ver­mel­den bij de aan­vul­len­de infor­ma­tie tij­dens het bestel­len.

Mocht je nog vra­gen heb­ben, stel ze gerust!