FAQ - Konpoli Netherlands
665
page-template-default,page,page-id-665,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

FAQ

Wie zijn wij?

Kon­po­li levert hand­ge­maak­te digi­ta­le foto­al­bums en foto­boe­ken met ech­te prints op Fuji foto­pa­pier voor de pro­fes­si­o­ne­le foto­graaf. Anne­lies Bosch is het aan­spreek­punt voor Neder­land & Bel­gië en staat voor al je vra­gen klaar. De pro­duc­tie ligt in Grie­ken­land, Thes­sa­loni­ki, waar ze alle ken­nis heb­ben om deze prach­ti­ge pro­duc­ten te maken. Het bedrijf zelf bestaat ruim 30 jaar, en de digi­ta­le albums bie­den ze van­af 2005 aan. Sinds 2013 is Kon­po­li ook in Neder­land verkrijgbaar.

Wat maakt deze albums zo bijzonder?

Ten eer­ste wor­den alle albums met de hand gemaakt. Daar­door kan bij­na elke per­soon­lij­ke wens voor het cre­ë­ren van een albu­m­om­slag op maat wor­den gemaakt. Voor het gemak heb­ben we een stan­daard assor­ti­ment samen­ge­steld, maar er is dus veel meer moge­lijk! Ten twee­de wordt er tus­sen de pagina’s geen kar­ton gebruikt maar 1mm dik pvc. Onze erva­ring is dat dit op lan­ge­re ter­mijn veel mooi­er blijft, de bla­den in het album blij­ven net zo strak lig­gen als toen je ‘m kreeg. Daar­naast zijn al onze albums lay flat.

Hoe maak ik een album?
Wij wer­ken niet met een eigen ont­werp­pro­gram­ma. We heb­ben wel programma’s waar we erg enthou­si­ast over zijn en je deze graag aan­ra­den: Album­Stomp, Fun­dy, Smartal­bum In deze 3 ont­werpt programma’s vind je onze tem­pla­tes. Met deze tem­pla­tes ben je er zeker van dat je files altijd con­form onze spe­ci­fi­ca­ties zijn.  Uiter­aard kun je ook kie­zen om je albums te ont­wer­pen in InDe­sign of Photoshop.
Wanneer kan ik de prijzen bekijken en een bestelling plaatsen?

Kon­po­li levert haar pro­duc­ten alleen aan Pro­fes­si­o­ne­le Fotografen.
Je moet dus in het bezit zijn van een gel­dig BTW-num­mer op naam van je foto­gra­fie onder­ne­ming. Via de knop regis­te­ren kun je je inschrij­ven, na goed­keu­ring ont­vang je de inlog gegevens.

Ik wil een demo album bestellen, krijg ik nu ook korting?

Ja, we wil­len je graag over­tui­gen van de kwa­li­teit. Daar­om geven wij je 1 x per jaar een kor­ting van 30% op 2 demo pro­duc­ten naar keu­ze (uit­ge­zon­derd van de sam­ple­box). Tij­dens het bestel­pro­ces kun je bij het tekst­veld ‘aan­vul­len­de infor­ma­tie’ aan­ge­ven dat het om een demo gaat.

Kan ik voorbeelden ontvangen van de kleurenstalen?

Zeker!

Sam­ple­box
Hele­maal up-to-date met de com­ple­te sam­ple­box voor € 50,- voor­zien van je eigen logo in UV print.
In deze box zit­ten de vol­gen­de samples:
— Linnen
— Kustleder
— Leder
— Fotopapier
— Lint & stik­sel kleuren

Is een com­ple­te sam­ple­box je net iets te veel? Dan kun je de sam­ples ook los ontvangen:

Kunst­leer & Linnen:
Lin­nen en kunst­leer sta­len kun je een­ma­lig gra­tis bestel­len bij je order. Wil je een extra set later bij­be­stel­len, dan kost deze  €15,-

Leder:
Wil je ook de lede­ren sam­ples ont­van­gen? Deze kost €20,-

Stik­sels & Linten:
Bij je bestel­ling kun je tevens een kleu­ren over­zicht van de stik­sels en lin­ten aan­vra­gen, deze kost €5,-  per stuk (de afbeel­din­gen zijn afge­beeld in een boekje).

Foto­pa­pier:
Benieuwd naar de ver­schil­len­de papier­soor­ten? We heb­ben keu­ze uit extra mat, mat, zij­de­glans, hoog­glans en deep matt (let op deze is tot max 30x30 te bestel­len). Je kunt een sam­ple boek­je vra­gen met daar­in alle foto­pa­pie­ren, deze kost € 15,-

Leder

We bie­den diver­se prach­ti­ge omsla­gen in diver­se soor­ten en kleu­ren leder. Het is goed je altijd te rea­li­se­ren dat leder een natuur­pro­duct is en niet van een rol komt. Dit houdt in dat het pro­duct gerin­ge afwij­kin­gen kan en mag ver­to­nen ten opzich­te van getoon­de sta­len of eer­der gele­ver­de pro­duc­ten. Deze eigen­schap­pen bepa­len het natuur­lij­ke karak­ter en de char­me van de leder­soort. De vol­gen­de klei­ne fou­ten mogen in leder voor­ko­men, zij zijn het bewijs dat je te maken heeft met écht leder: mest­vlek­ken en insec­ten­be­ten | lit­te­kens | nek­plooi­en | struc­tuur­ver­schil­len en kleur­ver­schil­len. Al deze eigen­schap­pen beho­ren tot het natuur­lij­ke karak­ter van leder en zijn geen grond voor reclamatie.

Wat is het minimum en maximum aantal spreads dat ik kan bestellen?

Het mini­mum aan­tal spreads is 15. Wil je min­der spreads, dan kan dat (van­af 5 spreads), maar je betaalt voor 15 spreads.

Het maxi­mum aan­tal spreads die wij leve­ren zijn 50 spreads. Houdt er er wel reke­ning mee dat het album dan erg zwaar is. Wan­neer je het album door­bla­derd zorg er dan voor dat er geen span­ning op de ach­ter­zij­de komt te staan. Je kunt het boek het bes­te als je hal­ver­we­ge bent even optil­len bij de rug. Op deze manier komt er niet te veel span­ning op te staan.

Zie voor meer infor­ma­tie de aan­le­ver­spe­ci­fi­ca­ties.

Wat is de dikte van de pagina?

Een pagi­na is 1 mm dik (500 micro­gram pvc). Bij alle albums wordt dezelf­de dik­te gebruikt. Op spe­ci­aal ver­zoek kun je ook kie­zen voor 300 micro­gram pvc (we advi­se­ren dit bij meer dan 40 spreads).

Lay-flat

Al onze albums (behal­ve har­mo­ni­ca boek­jes) zijn Lay flat. Dat wil zeg­gen, dat de pagina’s  strak door­lo­pen, zon­der een “goot” tus­sen de pagina’s. Het eni­ge wat zicht­baar is, is een dun­ne ril­lijn. Door het ril­len breekt de inkt, het kan daar­om af en toe voor­ko­men dat de naad iets verkleurd.

Wat is foam?

Om het album meer body te geven, kun je bij som­mi­ge albums de optie met foam aan­ge­ven. Het is schuim dat onder de cover wordt gebruikt om deze wat dik­ker te maken. Dit geeft de omslag een klas­sie­ke­re uit­stra­ling . Wil je ook namen in het album gedrukt heb­ben (embos­sing) dan raden wij aan om geen foam te gebrui­ken. Door de zach­te onder­grond kan er min­der druk uit­ge­oe­fend wor­den en zul­len de namen min­der diep in het mate­ri­aal gedrukt worden.

Wat is een schutblad?

Het schut­blad is ook wel fly­pa­ge genaamd. Het is de eer­ste pagi­na in het boek, voor­dat je album met foto’s start. Je kunt deze kie­zen in zwart, wit of crè­me papier. Ook kun je kie­zen uit onze 5000 lin­nen serie. Let op! de serie 6000 en de types ME zijn niet geschikt als schut­blad omdat deze rafe­len aan de zij­kant van het album.

Embossing

Op bij­na alle albums kan tegen een meer­prijs een embos­sing geplaatst wor­den (met uit­zon­de­ring van mini albums en har­mo­ni­ca boek­jes). Er is keu­ze uit de let­ter­ty­pes Ari­al Bold, Gill Sans en Gabri­o­la. Stan­daard wordt de embos­sing aan de voor­zij­de in het mid­den van het album of de box geplaatst (Wil je dit lie­ver op een ande­re plek, dan kun je dit tij­dens het bestel­pro­ces bij het tekst­veld ‘aan­vul­len­de infor­ma­tie’ aan­ge­ven ). De embos­sing wordt exact gedrukt zoals in het order­for­mu­lier getypt. Heb je lie­ver een eigen ont­werp (illu­stra­tor .ai of .eps for­maat met let­ter­con­tou­ren), dan kun je voor een metaal cli­ché laten maken. Het resul­taat hangt af van het mate­ri­aal Jute, Natu­ral lin­nen en Eco Lin­nen zijn niet geschikt voor embossing.
Ook is er de moge­lijk­heid met folie embos­sing te wer­ken. Folie embos­sing is moge­lijk op echt leder, kunst­leer (micro­fi­bra, oro­s­hi, vachet­ta, sport brush, met­ta­lic, oyster) savan­na lin­nen en otta­wa linnen.

Je eigen logo als embossing

Ja dat kan abso­luut (met uit­zon­de­ring van mini albums en har­mo­ni­ca boek­jes). Je kunt hier­voor een­ma­lig een metaal cli­ché laten maken, deze is 8 cm breed. Voor je logo geplaatst kan wor­den dien je deze in een .ai of .eps for­maat te uplo­a­den naar de server.
Stan­daard wordt het logo aan de ach­ter­zij­de van je pro­duct  (onder­aan in het mid­den) geplaatst. Wil je dit lie­ver op een ande­re plek, dan kun je dit tij­dens het bestel­pro­ces bij het tekst­veld ‘aan­vul­len­de infor­ma­tie’ aangeven.
Het resul­taat hangt af van het mate­ri­aal Jute, Natu­ral lin­nen en Eco Lin­nen zijn niet geschikt voor embossing.

Aanleverspecificaties

Zie voor infor­ma­tie omtrent het aan­le­ve­ren en de ftp gege­vens het tab­blad aan­le­ver­spe­ci­fi­ca­ties onder het kop­je info.

Minimaal order bedrag

Ook voor een klei­ne bestel­ling ben je van har­te wel­kom. Onder het bedrag van €50,- exclu­sief ver­zend­kos­ten, wordt hier­voor €4,- admi­ni­stra­tie­kos­ten in reke­ning gebracht. Bij bestel­lin­gen boven de €50,- ver­val­len deze.

Orders bundelen

Om je ver­zend­kos­ten laag te hou­den, kun je je orders bun­de­len. Tot 24 uur na je eer­ste bestel­ling wor­den de orders auto­ma­tisch als 1 pak­ket ver­zon­den. Hier­na wordt een nieu­we fac­tuur gemaakt en opnieuw ver­zend­kos­ten berekend.

Wanneer betaal je de factuur?

Wan­neer een bestel­ling bij Kon­po­li is bin­nen­ge­ko­men ont­vang je bin­nen 5 werk­da­gen een pro­for­ma fac­tuur van­uit Kon­po­li Grie­ken­land. De pro­duc­tie is dan al gestart, en na beta­ling van de fac­tuur wordt de order bin­nen de hier­on­der genoem­de lever­tijd ver­zon­den. De defi­ni­tie­ve fac­tuur kun je vin­den aan de bui­ten­zij­de van de ver­zend­doos. Let er op dat je je pro­for­ma fac­tuur met­een betaald, anders ver­traagd de levering.

Waarom staat er geen BTW op de factuur?

Je ont­vangt de fac­tuur uit Grie­ken­land, hier­op wordt geen BTW bere­kend, de btw is naar jou ver­legd. Op de fac­tuur staat daar­om geen btw aan­ge­ge­ven. Je moet deze fac­tuur wel opne­men in je btw aan­gif­te. Doe jij je btw aan­gif­te zelf en wil je meer infor­ma­tie over hoe je dat ver­werkt? Lees dan even verder:

Je geeft het bedrag aan in rubriek 4b ‘Leveringen/diensten uit lan­den bin­nen de EU’ en je bere­kent er het Neder­land­se btw tarief over dat voor deze dienst of leve­ring zou gel­den als je dit van een Neder­land­se leve­ran­cier zou kopen (meest­al 21%). Maar je hoeft er geen btw over te beta­len. Dezelf­de btw die je aan­geeft in rubriek 4b geef je name­lijk ook aan in rubriek 5b ‘Voor­be­las­ting’. Het wordt dus er eerst bij­ge­teld en daar­na er af. En per sal­do betaal je er dus geen btw over.

De levertijd

De nor­ma­le lever­tijd voor een album is 2 tot 3 weken. De ver­wach­te lever­tijd van je order vind je rechts­bo­ven de pro­for­ma fac­tuur. De lever­tijd start nadat wij alle spreads en infor­ma­tie goed heb­ben ont­van­gen. Je pak­ket wordt ver­zon­den na het beta­len van je pro­for­ma fac­tuur. Op de dag van ver­zen­den ont­vang je een ver­zend­be­ves­ti­ging via mail of sms en een dag later wordt het door de DHL aangeboden.

Als je spoed hebt met je order heb­ben we de moge­lijk­heid voor een spoed­be­stel­ling (behal­ve in en rond­om een vakan­tie­pe­ri­o­de). Je order wordt dan op dag 7 ver­zon­den, indien deze voor 12.00 geu­pload is op de ftp. Zie de prijs­lijst voor meer informatie.

Verzendkosten

We wer­ken met DHL en de ver­zend­kos­ten gel­den voor Neder­land en België.
(Een gemid­deld pak­ket van 1 groot album en 1 box weegt zo’n 6 kg).

For­maat DHL, 1 dag levering
0 tot 2,5 kilo € 16,90
2,6 tot 5 kilo € 19,90
5,1 tot 10 kilo € 26,00
10,1 tot 15 kilo € 29,90
15,1 tot 20 kilo € 36,90
20,1 tot 25 kilo € 49,90
25,1 tot 30 kilo € 72,70

 

Bestel je alleen mini albums dan wordt deze bin­nen 2 weken gele­verd tegen de vol­gen­de tarieven:

Aan­tal mini albums
Bin­nen 2 weken geleverd
1 stuk € 7,50
2 stuks € 10,-
3 stuks € 12,50
va. 4 stuks zie tabel boven, 3 weken levertijd
Niet tevreden?

Ben je onver­hoopt niet tevre­den of is je pro­duct bescha­digd gele­verd, dan dien je dit bin­nen 5 werk­da­gen aan ons ken­baar te maken d.m.v. een email en een bij­ge­voeg­de foto (zon­der foto kun­nen we de email helaas niet in behan­de­ling nemen). Dan zor­gen we dat er een pas­sen­de oplos­sing gevon­den wordt.

Ik heb nog vragen, wie kan ik bellen of mailen met vragen?

Hier­voor zijn wij! Check het con­tact for­mu­lier we hel­pen je zo snel mogelijk.