Hoe ontwerp je een album? - Konpoli Netherlands
17563
post-template-default,single,single-post,postid-17563,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Hoe ontwerp je een album?

Het opma­ken van een album vergt in het begin altijd extra uit­zoek­werk. Wel­ke programma’s zijn er en wat werkt er fijn voor mij? En wan­neer je (nog) niet wilt inves­te­ren in een pro­gram­ma, wat zijn dan nog opties voor het opma­ken van spreads. We hel­pen je graag op weg.

In een album ont­wer­pen kan best veel tijd gaan zit­ten, zeker als je het ont­wer­pen hier­van niet weke­lijks doet. Mocht je meer­de­re albums ont­wer­pen per jaar dan raden we je aan om eens te kij­ken naar een opmaak pro­gram­ma. Kon­po­li is te vin­den in een 3‑tal ver­schil­len­de opmaak programma’s en deze kun­nen je heel veelt tijd gaan sche­len, en tijd is geld! 

 

Smart albumsFun­dyAlbum­stomp
Deze drie genoem­de opmaakprogramma’s maken je album­op­maak pro­ces een stuk mak­ke­lij­ker. Wan­neer je start met je album wordt je keu­ze voor album­le­ve­ran­cier gevraagd, door Kon­po­li te kie­zen wor­den alle aan­le­ver­spe­ci­fi­ca­ties inge­steld zoals wij ze aan­ge­le­verd wil­len krij­gen. Ide­aal! Alle 3 de programma’s maken gebruik van een drag and drop sys­teem en stel­len al een lay­out voor. Heel mak­ke­lijk wis­sel je van lay­out tot­dat deze is zoals je mooi vindt. Je kunt de lay­outs ook nog met de hand aan­pas­sen naar wens. Daar­na kun je het design aan je klan­ten laten zien. Heb­ben zij deze goed­ge­keurd dan is alles direct klaar om te prin­ten en upload je de files bij ons op de ftp (hier­over later meer).
De kos­ten van de programma’s vari­ë­ren van  $99,- tot $ 375,- of een maan­de­lijks abon­ne­ment. Van elk pro­gram­ma kun je een gra­tis tri­al down­lo­a­den en dat raden wij je zeker aan. Mocht je album­stomp wil­len aan­schaf­fen, mail ons even want hier­voor is nog een actie­co­de actief. De opties ver­schil­len niet zo gigan­tisch van elkaar, maar wat voor de één fijn werkt hoeft voor de ander niet zo te zijn. 

 

Inde­sign | Pho­to­shop
Mocht je lie­ver een album opma­ken met een pro­gram­ma als Inde­sign of pho­to­shop is dat ook zeker moge­lijk. Start met een goe­de basis, dit voor­komt veel frus­tra­tie ach­ter­af 🙂
Zorg dat je bestand wordt opge­maakt in sRGB en op 300DPI. We wer­ken met spreads, geen pagina’s, dat houdt in dat 1 spread zowel je lin­ker- als rech­ter­pa­gi­na is. De spre­ad­maat is het for­maat van je album. Stel dat je een album van 10 x 10 cm wilt gaan opma­ken dan wordt je bestands­groot­te  
20 x 10 cm (bxh). De num­me­ring kun je al direct goed zet­ten door deze te noe­men naar je pro­ject­naam. Stel dat deze brui­loft van Jan en Wilma is en dit wil je als pro­ject­naam ook gebrui­ken bij het maken van je order, dan start je met 1e spread als bv: Jan-Wilma-001 en zo tel je op tot het aan­tal spreads. Zo voor­kom je fou­ten met het inbin­den tij­dens productieproces.


Maak je gebruik van een foto cover
, snij deze dan uit op het gewens­te for­maat en her­noem deze naar ‘cover’. Als je twij­felt over het for­maat van je foto­co­ver kun je deze terug vin­den in de prijs­lijst bij het betref­fen­de album in de prij­s­ta­bel. Uit­ein­de­lijk wordt van je spreads rond­om zo’n 5 mm afge­sne­den. Als je een foto over deze afloop gebruikt is het belang­rijk dat je geen belang­rij­ke infor­ma­tie (denk aan gezich­ten of net een hand) bin­nen deze mar­ge gebruikt. Maar ook als je met wit mar­ges werkt is dit heel belang­rijk. Wil je echt 1 cm wit­rand in je album dan zul je deze op 1.5 cm moe­ten zetten. 


Je album is ont­wor­pen? Het aan­tal spreads staan nu als bestan­den op je com­pu­ter. Na inlog­gen op de web­si­te bestel je het album of pro­duct dat je graag wilt heb­ben, hier­na ont­vang je een mail ter beves­ti­ging, hier­in vind je de ftp gege­vens. Heb je nog nooit eer­der gebruik gemaakt van de ftp? Regi­streer je dan één­ma­lig, gebruik als gebrui­kers­naam je bedrijfs­naam. Als je bent inge­logd zie je rechts­bo­ven de optie om een nieu­we fol­der aan te maken. Dit doe je per pro­ject, voor boven­staan­de eer­der genoem­de voor­beeld zou je dan gebrui­ken: ‘Jan-Wilma’. Na het aan­ma­ken zit je in deze betref­fen­de map en upload je de spreads die bij dit album horen. Heb je nog een pro­ject, dan ga je uit deze map (Go back) en her­haal je dit proces. 

 

Mocht je nog ergens tegen­aan lopen of is iets je niet hele­maal dui­de­lijk dan kun je ons altijd bel­len of mailen! 

Groe­ten,

 

 

 

1 Reactie
 • fabienne lancee
  Geplaatst op 16:00h, 06 november Beantwoorden

  Hoi hoi,
  ik zou bin­nen­kort graag album­stomp aan­schaf­fen en begreep dat hier een kor­tings­co­de voor is. Is deze er nog steeds?

  Ik zie graag jul­lie reac­tie tegemoet.

  Met vrien­de­lij­ke groet,
  Fabi­en­ne Lancee

Geef een reactie