Laatste winnaar wedstrijd - Konpoli Netherlands
21330
post-template-default,single,single-post,postid-21330,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Laatste winnaar wedstrijd

David Spelt­doorn van David Spelt­doorn Foto­gra­fie mis­te een stoer en indu­stri­eel album in onze col­lec­tie. Beton in com­bi­na­tie met laser gra­ve­ren. We zijn ont­zet­tend blij dat we dit album aan onze col­lec­tie kun­nen toevoegen.

Op ons semi­nar afge­lo­pen decem­ber heb­ben we een ont­werp wed­strijd gelan­ceerd. Ieder­een kon zijn/haar eigen ont­werp inle­ve­ren, uit deze inzen­din­gen heb­ben we 3 win­naars geko­zen. Deze 3 ont­wer­pen zul­len wor­den toe­ge­voegd aan onze Kon­po­li col­lec­tie en de win­naar krijgt zijn of haar eigen ont­werp thuis gestuurd. 

Dit beton look album heeft een ruig karak­ter. Door de spe­ci­a­le tech­niek van ver­ven is er een beton look over een hou­ten cover gecre­ëerd. Hier­door is een com­bi­na­tie met gra­ve­ren prach­tig omdat dan de oor­spron­ke­lij­ke hout­kleur weer tevoor­schijn komt. De kleur is een prach­ti­ge soft grey. Het album behoudt een wat ruig karak­ter door de gro­ve kor­rel die door de verf ver­werkt is. 

Als laat­ste kreeg het album een mat­te varnish. 

Mat for-the-looks en de bescherm­laag zodat het zo goed moge­lijk bestand is tegen beschadigingen.

We heb­ben geko­zen voor een rech­te rug die dit album nog net een tik­kel­tje stoer­der maakt! De laser gra­ve­ring is een extra optie in het bestelformulier. 

Ver­der is een don­ker­groen leder gebruikt, dit is een nieu­we kleur die je dit jaar gaat terug vin­den in onze col­lec­tie. Mocht je niet kun­nen wach­ten dan kun je deze al wel bestel­len, door ons te con­tac­ten.

Je vindt dit album onder de naam Doran.

Groe­ten

3 Reactie's

Geef een reactie