Privacyverklaring Konpoli Nederland

Konpoli Nederland is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kun je in deze verklaring lezen wat er met je gegevens gebeurt.

Konpoli Nederland handelt in opdracht van Konpoli Griekenland. Konpoli Griekenland bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens en is krachtens de AVG in deze als verwerkingsverantwoordelijke aan te duiden.

De handelswijze van Konpoli Nederland in haar rol als verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van Konpoli Griekenland is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
 2. Marketingactiviteiten;
 3. Beveiligingsniveau;
 4. Opslag van gegevens;
 5. Rechten van betrokkenen;
 6. Bewaartermijn gegevens;
 7. Contactgegevens;
 8. Aanpassing privacyverklaring.
 1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)

Voordat je kunt inloggen op Konpoli heb je een account nodig, hiervoor dien je je te registeren en daarvoor hebben we een aantal gegevens van je nodig. De volgende persoonsgegevens (NAW gegevens) worden door Konpoli Nederland verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Konpoli Griekenland in de breedste zin van het woord (wat de grondslag voor verwerking vormt in de zin van artikel 6.1 onder b van de AVG):

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • IBAN-nummer;
 • BTW-nummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK nummer;
 • Eventueel foto’s.

Konpoli Nederland verzamelt en bewaart de door jou ingevoerde informatie. Deze gegevens worden opgeslagen in je persoonlijke account en daarna doorgestuurd naar Konpoli Griekenland. Dit is nodig om je order te kunnen maken. Uiteindelijk worden deze gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Een eerste check om een account aan te maken;
 2. Bestellingen te kunnen ontvangen en soepel te laten verlopen;
 3. Eventuele begeleiding te bieden in het bestelproces;
 4. De order in alle volledigheid te kunnen afleveren vanuit Griekenland.

Daarnaast kunnen hierboven vermelde als andere persoonsgegevens worden verwerkt, welke met uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt (zie artikel 6.1 onder AVG) ter uitvoering van de overeenkomst met Konpoli. Het betreft dan ook met name foto’s die worden geüpload door betrokkenen.

Gegevens die worden ingevuld worden maar uiteindelijk niet voldoende zijn om een account te verkrijgen, worden direct verwijderd. Hiervan word je op de hoogte gesteld. Deze gegevens worden ook niet door gestuurd naar Konpoli Griekenland.

Konpoli Nederland verwerkt geen bijzondere gegevens, als; ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan Konpoli Griekenland. Konpoli Griekenland is de partij waarbij bezoekers van de site van Konpoli Nederland een overeenkomst mee sluit. Konpoli Griekenland zal de bestelling in behandeling nemen en uitvoeren. De persoonsgegevens worden ook louter doorgezonden met als doel de uitvoering van de door de betrokkene gedane bestelling en voor niets anders.

Konpoli Nederland verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden in of buiten Nederland, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene of indien enige wettelijke verplichting dit vereist.

 1. Marketingactiviteiten en Cookies

Konpoli Nederland maakt gebruik van cookies. Op basis hiervan worden gegevens van
een server naar je browser/device gestuurd met als doel om opgeslagen te worden. Bij je volgende bezoek worden deze gegevens weer naar de server terug gestuurd. Dit zijn de zogenaamde functionele cookies, Zo herkent de server je device/browser. Omdat onze cookies geen commerciële inslag hebben hoeven we hier geen toestemming voor te vragen.

Zelf dien je je aan te melden voor onze eventuele nieuwsbrief. Ten allen tijde kun je je hier voor afmelden. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten van Konpoli Nederland, hiervan ook schriftelijk bericht doen.

 1. Beveiligingsniveau

Zowel Konpoli Nederland als Griekenland beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Controleer regelmatig je wachtwoord en geef je wachtwoord niet aan derden. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons. De contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.

 1. Opslag van gegevens

De persoonsgegevens worden enkel digitaal bewaard in zowel Nederland als in Griekenland.

 1. Rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met Konpoli Nederland hebt, heb je door een schriftelijk verzoek, te vinden onder punt 7 of per e-mail: info@konpoli.nl, de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Tevens heb je het recht om, indien je van mening bent dat de gegevensverwerking onterecht of onjuist plaatsvindt, hierover een klacht in te dienen bij de onder 7. genoemde personen. Gedurende de behandeling van deze klacht heb je het recht het gebruik van de gegevens door Konpoli Nederland te doen opschorten.

 1. Bewaartermijn gegevens

Gegevens van betrokkenen zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Of totdat er uitdrukkelijk schriftelijk te kennen is gegeven dat je gegevens verwijderd dienen te worden. Tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde, een voorbeeld hiervan zijn openstaande facturen.

Foto’s welke verzonden zijn voor orders kun je ten allen tijde zelf verwijderen van de ftp. Van de ftp wordt een back up gemaakt, deze foto’s worden bewaard tot maximaal 6 maanden na het uploaden op de ftp. Ook heb je de mogelijkheid om door een schriftelijk verzoek je foto’s te laten verwijderen.

Omdat Konpoli Nederland niet je order uitvoert hebben wij een verwerkersovereenkomst van onze diensten en het leveren hiervan gesloten met Konpoli Griekenland, zij doen dit als verwerker. In deze verwerkersovereenkomst zijn beveiliging, geheimhouding etc. geregeld. Mocht je hierover specifieke vragen hebben kun je via punt 7 contact met ons opnemen.

 1. Contactgegevens

Je kunt je vragen, verzoeken en klachten rond de verwerking van je persoonsgegevens richten tot:

Konpoli Nederland
Annelies Bosch
Stationsweg 1
9101 HX Dokkum
privacy@konpoli.nl

of

Celiça Verbon
Anjerstraat 2
2841 AS Moordrecht
privacy@konpoli.nl

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de verantwoordelijkheden van Konpoli Nederland als verwerker van persoonsgegevens en Konpoli Griekenland als verantwoordelijk. Zie voor overige informatie ook de disclaimer op de website van konpoli.nl

 1. Aanpassen privacyverklaring

Indien besloten wordt om ons privacy beleid te herzien zal een vernieuwde versie op de website www.konpoli.nl gepubliceerd worden.