Voorwaarden - Konpoli Netherlands
373
page-template-default,page,page-id-373,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Voorwaarden

Algemeen

Deze dis­clai­mer is van toe­pas­sing op de website(s) van Kon­po­li in Neder­land en Bel­gië en alle daar­op te vin­den inhoud, infor­ma­tie en wer­ken. Konpoli.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wij­ze te mogen wijzigen.

Konpoli.nl biedt een web­si­te met bestel­mo­ge­lijk­heid, bege­lei­ding bij bestel­lin­gen en infor­ma­tie over Kon­po­li Iosi­fi­dis OE – www.konpoli.eu (hier­na: Kon­po­li Grie­ken­land) in het Neder­lands. Konpoli.nl is in die zin tus­sen­per­soon tus­sen koper en ver­vaar­di­ger Kon­po­li Grie­ken­land. Koper sluit geen over­een­komst met tus­sen­per­soon Konpoli.nl. Koper sluit door het plaat­sen van de bestel­ling wel een koop­over­een­komst met Kon­po­li Grie­ken­land en is ver­bon­den aan diens over­een­komst en alge­me­ne voor­waar­den. Com­mu­ni­ca­tie en vor­de­rin­gen met betrek­king tot fac­tu­ren, con­for­mi­teit en garan­tie etce­te­ra dient der­hal­ve plaats te vin­den met Kon­po­li Grie­ken­land en niet Konpoli.nl.

 

Auteursrechten

Van alle rech­ten van intel­lec­tu­e­le eigen­dom betref­fen­de de inhoud en wer­ken op deze website(s) zijn Konpoli.nl en haar licen­tie­ge­vers de recht­heb­ben­de. Kopi­ë­ren, ver­sprei­den en elk ander gebruik van deze wer­ken is niet toe­ge­staan zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de recht­heb­ben­de, behou­dens en slechts voor zover anders bepaald in rege­lin­gen van dwin­gend recht.

 

Privacy

Konpoli.nl res­pec­teert de pri­va­cy van kopers en bezoe­kers van deze web­si­te. Per­soons­ge­ge­vens zul­len daar­om nim­mer zon­der toe­stem­ming wor­den vrij­ge­ge­ven, ter beschik­king gesteld of ver­kocht aan der­den, behou­dens Kon­po­li Griekenland.

Adres, e‑mailadres, tele­foon­num­mer en ande­re (persoons)gegevens van kopers wor­den enkel gebruikt ten behoe­ve van een cor­rec­te afhan­de­ling van de bestel­ling en zul­len der­hal­ve bekend zijn bij Konpoli.nl en Kon­po­li Griekenland.

 

Aansprakelijkheid

Konpoli.nl is niet aan­spra­ke­lijk voor schrijf­fou­ten, de juist­heid van genoem­de prij­zen en ken­mer­ken van de via Konpoli.nl aan­ge­bo­den pro­duc­ten en dien­sten of ande­re inhoud en infor­ma­tie op de web­si­te Konpoli.nl.

Konpoli.nl is niet aan­spra­ke­lijk voor het niet-wer­ken van de bestel­mo­du­le of anders­zins voor geplaatste bestel­lin­gen, de prijs, over­een­komst en voor­waar­den bij deze bestellingen.

Konpoli.nl is tevens niet aan­spra­ke­lijk voor de ser­vi­ce, kwa­li­teit, con­for­mi­teit of garan­tie van de bij Kon­po­li Grie­ken­land gekoch­te pro­duc­ten of dien­sten, al dan niet via Konpoli.nl bestelt.

 

Beleid onrechtmatige inhoud

Mocht u op onze web­si­te onrecht­ma­ti­ge inhoud aan­tref­fen, doen wij er alles aan deze zo snel moge­lijk te ver­wij­de­ren. Wilt u mel­ding doen van deze onrecht­ma­ti­ge inhoud, heb­ben wij van u de vol­gen­de infor­ma­tie nodig:

  • Uw (contact)gegevens
  • De URL waar de onrecht­ma­ti­ge inhoud op te vin­den is, met een omschrij­ving van de inhoud daarbij.
  • Omschrij­ving waar­om vol­gens u de inhoud onrecht­ma­tig of onwen­se­lijk is.
  • Moti­ve­ring waar­om u hier­voor Konpoli.nl aan­schrijft, indien zij niet de direc­te inhouds­aan­bie­der is.

Na deze mel­ding zal Konpoli.nl onder­zoek doen naar de door u gemel­de inhoud. Wan­neer deze onmis­ken­baar onrecht­ma­tig en/of straf­baar is zal Kon­po­li alles in het werk stel­len de inhoud bin­nen 72 uur na deze con­sta­te­ring van haar ser­vers te verwijderen.

Retour- en annuleerregels

Gezien de aard van onze pro­duc­ten (op maat gemaakt en geper­so­na­li­seerd) kun­nen deze niet gere­tour­neerd wor­den. Annu­le­ren van de order kan enkel bin­nen 24 uur, daar­na wor­den de op dat moment gemaakt kos­ten in reke­ning gebracht.

Deze dis­clai­mer kan van tijd tot tijd wijzigen.

U kunt met Konpoli.nl con­tact opne­men door een e‑mail te stu­ren naar info[at]konpoli.nl